Co uchwalili radni?
27.10.2017 Tomasz Rogacki 1633
grafika

W dniu 26 października w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się sesja rady miejskiej.

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie rozpoczęto od sprawozdania z działalności burmistrza między sesjami, które przedstawił z-ca burmistrza Piotr Kalamon. Tym razem radni mieli do uchwalenia jedynie siedem uchwał. Szczególnie istotną dla mieszkańców była uchwała dotycząca wysokości stawek podatku od nieruchomości, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r:

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0,91 zł od 1 m kw. powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

- 4,63 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,39 zł od 1 m kw. powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023,1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- 3,04 zł od 1 m kw. powierzchni

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 22,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,80 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 7,77 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Ponadto podjęto uchwały o sprzedaży nieruchomości w Potulicach i Paterku. Kolejne dwie uchwały dotyczyły nadania nazw ulicom: w Paterku – Konwaliowa, w Nakle – Stanisława Lema.

W dalszej części wysłuchano informacji z organizacji akcji szczepienia przeciwko HPV, którą przedstawiła Aneta Okoniewska z PSSE. Informację na temat oświadczeń majątkowych przedstawił przewodniczący rady Jan Światłowski.

Dyrektor wydziału inwestycji Małgorzata Dąbrowska zapoznała radnych z przebiegiem inwestycji, na które w tym roku przeznaczono 23 mln zł. Z tej kwoty 9 mln zł pochłonie termomodernizacja obiektów szkolnych. Dyrektor zespołu infrastruktury drogowej Waldemar Nowak omówił zakres robót wykonywanych w tym roku na drogach.

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg