EKOPIEC 2018
10.04.2018 Szymon Niemczewski 3003

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Nakło nad Notecią w ramach programu EKOPIEC 2018.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks.P.Skargi 7, pok. nr 9, tel. (52) 386 79 73lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100. W przypadku przesyłki pocztowej, decyduje data wpływu do urzędu.

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi łącznie 4 000 zł:

 • z budżetu  Gminy Nakło nad Notecią 2 000 zł,
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

Wnioski mogą składać tylko osoby fizyczne, któreposiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Nakło nad Notecią, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, wykorzystywanego w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Dofinansowaniu podlegawymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe
 • Kotły gazowe
 • Kotły olejowe
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

Program EKOpiec2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE: Kotły na paliwa stałe do ogrzewania pomieszczeńmuszą spełniać wymagania:

 1. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

 2. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne orazRozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 • wypełniony formularz wniosku

 • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację  inwestycji oraz posiadaniu przez  nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac- jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel

 • zaświadczenie o warunkach przyłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub warunki przyłączenia do sieci gazowej (jeżeli nie ma przyłącza gazowego do budynku/lokalu), tj. w danym roku 2018. Jest to niezbędny warunek do przyjęcia wniosku o dotację celową

 • W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy należy przedłożyć decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która obejmuje wewnętrzną instalację gazową

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52 3867973).

Uchwała Nr XXLVI/931/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią w ramach programu EKOpiec 2018.


Materiał: Anna Nowak
UMiG Nakło nad Notecią

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png