Budżet na 2019 rok uchwalony
21.12.2018 Tomasz Rogacki 1825
grafika
Powiązane galerie:
grafika
21.12.2018

12

Aktualności

Ostatnia w tym roku sesja nowej kadencji odbyła się 20 grudnia w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Głównym tematem było przyjęcie budżetu gmina na rok 2019.

Sesję otworzył przewodniczący rady Paweł Wiśniewski. Wniósł kilka poprawek do programu sesji, z której usunięto uchwałę dotyczącą nadania nazw ulic w obrębie parku przemysłowego, dodano uchwałę w sprawie apelu dotyczącego nakielskiego szpitala.

Pod nieobecność burmistrza, który w tym samym czasie uczestniczył w ważnym spotkaniu z wojewodą oraz marszałkiem województwa, sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił z-ca Piotr Kalamon.

Materiały związane z przyszłorocznym budżetem gminy zaprezentował skarbnik Tomasz Angielczyk wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2035. Została przedłożona pozytywna opinia RIO, a komisja finansów wnioskowała o wniesienie do budżetu jedynie przesunięcia 200 tys. zł z przebudowy ulic w centrum miasta na ul. Nowy Świat i Wzg. Wodociągowe (po 100 tys.) oraz odstąpienia od wymiany schodów przy budynku nr 23 w Gorzeniu i przeznaczenie 14 tys. zł  na chodnik w ul. Wodnej.

Dochody gminy na 2019 r. zostały zaplanowane na 130 753 532,51 zł, wydatki - 144 753 532,51 zł. Z tego na inwestycje zaplanowano 23 271 650,40 zł. Deficyt w wysokości 14 mln zł zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych. Projekt został przyjęty jednogłośnie.

Z pozostałego pakietu uchwał należy wymienić uchwałę dotyczącą wysokości wynagrodzenia burmistrza – pozostanie ono na niezmienionym poziomie.

W konsekwencji uchwały podjętej na II sesji RM radni uzupełnili skład w zgromadzeniu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin. W miejsce burmistrza, który złożył rezygnację, wybrany został Szymon Karolczak.

Zmieniono również wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od 1 lutego 2019 r. za odpady segregowane będziemy płacić 16,50 zł na miesiąc od osoby, za niesegregowane – 33 zł. Podwyżka wynika ze zmiany cen odbioru odpadów przez firmy oraz konieczności racjonalnego gospodarowania w tym zakresie. Jak zaznaczył z-ca burmistrza Piotr Kalamon, dzięki temu, że gmina kilka lat temu zrezygnowała ze współpracy z firmą Navago w Wawrzynkach na rzecz dostarczania odpadów do spalani, wzrost tych opłat w stosunku do innych gmin jest niższy.

W dalszej części podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą zamiaru połączenia biblioteki z domek kultury. Uchwalono też program osłonowy Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, określono zasady zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu oraz podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

W odpowiedzi na list, jaki wpłynął do rady od Społecznego Komitetu Obrony Szpitala UTW w Nakle, radni przygotowali pismo, które zostanie przekazane na ręce starosty, wyrażające zaniepokojenie stałym obniżaniem rangi nakielskiego szpitala, likwidacji kolejnych oddziałów oraz apelujące do starosty o podjęcie stosownych kroków w ramach nadzoru, jaki powiat sprawuje nad szpitalem.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png