Sprawa zmiany organizacji ruchu zdominowała sesję
22.02.2018 Szymon Niemczewski 2235
grafika
Powiązane galerie:
grafika
22.02.2018

5

Aktualności

Druga w tym roku sesja rady miejskiej obfitowała w ilość podjętych uchwał, których było niemal 35.

W dniu 22 lutego w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się XLV sesja rady miejskiej. Burmistrz Sławomir Napierała zapoznał radnych z działalności między sesjami. Odniósł się także do podpisywanych właśnie umów ze stowarzyszeniami, realizującymi zadania pożytku publicznego. Podkreślił rolę stowarzyszeń w sferze inicjatyw społecznych oraz zwiększanie co roku kwoty w budżecie na ten cel. Poinformował o rozmowach prowadzonych z przedstawicielami stowarzyszeń, w których przekazywał dane dotyczące rozwoju sportu, kultury i działań profilaktycznych oraz zakresu inwestycji na terenie gminy i pozyskiwanych środków zewnętrznych. 

Burmistrz poinformował radnych, że wpłynęła odpowiedź od starosty powiatu nakielskiego na pismo gminy w sprawie zmiany organizacji ruchu. Zgodnie z zamysłem gminy zmiana ta ma uniemożliwić przepływ pojazdów pow. 7 t przez miasto, a tym samym poprawić parametry czystości powietrza, ograniczenie hałasu i zniszczeń w infrastrukturze drogowej iw budownictwie. Niestety, odpowiedź jest negatywna, a starosta w piśmie stwierdził m.in., iż nie widzi, aby te zmiany odniosły taki skutek. Burmistrz zaznaczył, że rozmowy w tym temacie trwają już od zeszłego roku i mimo obecnego stanowiska, nie traci nadziei na pozytywne załatwienie sprawy. Radni zdecydowali o przygotowaniu stanowiska w tej sprawie. W imieniu klubu radnych Razem dla Nakła przedstawił je Paweł Wiśniewski, który zaznaczył, że projekt stanowiska zyskał aprobatę przewodniczących wszystkich klubów. W treści zapisano: Rada Miejska wyraża zaniepokojenie decyzją starosty nakielskiego o odrzuceniu przedstawionych we wrześniu 2017 roku przez burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią projektów zmiany stałej organizacji ruchu, polegających na wprowadzeniu bezwzględnego ograniczenia tonażowego na obszarze centrum Nakła nad Notecią wraz z możliwością uzyskiwania indywidualnych zezwoleń na przejazd przez wskazane w projektach drogi. Transport, oprócz spalania węglowego w sektorze komunalno-bytowym, jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powstających w polskich miastach, w tym w Nakle nad Notecią. Ciężki transport samochodowy przyczynia się także do powstawania ponadnormatywnego hałasu, powoduje zniszczenia w infrastrukturze drogowej i w budownictwie.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

W związku z powyższym, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz stan infrastruktury drogowej i budynków w centralnej części miasta, Rada Miejska apeluje do starosty nakielskiego o ponowne rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionych pismem burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią projektów zmiany stałej organizacji ruchu na obszarze centrum Nakła nad Notecią.

Stanowisko w głosowaniu poparli radni przy jednym głosie wstrzymującym radnego Dariusza Domka.

Przed odczytaniem stanowiska na sesję przybył starosta Tomasz Miłowski, który wstępnie odniósł się do jego treści i zapowiedział udzielenie odpowiedzi na piśmie. Do słów starosty ustosunkował się burmistrz Sławomir Napierała


Radni podjęli szereg uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Poza tym określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zatwierdzono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Mroteckiej. Uchwalono również zmiany w trzech statutach samorządów mieszkańców: nr 1, 8 i 10.

Z porządku obrad został zdjęty projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi nakielskiemu, który skierowano do dalszych prac.

Pełna fotorelacja tylko na:
www.facebook.com/gminanaklo

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png