Oświadczenie
07.08.2013 Joanna Wronka 4467
grafika

W imieniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję przeciwko rozpowszechnianiu przez media fałszywych informacji na temat uprawnień straży gminnych (miejskich).

 

30 lipca portale internetowe RMF, Interia podały za Prokuraturą Generalną jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadają uprawnień do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia na podstawie nagrań zarejestrowanych przez kamery systemów monitoringu wizyjnego.

Informacja ta pozostaje, co najmniej w sporej części, w absolutnej sprzeczności z obwiązującym w Polsce prawem i jesteśmy głęboko zasmuceni faktem iż rozpowszechnia ją urzędnik Prokuratury Generalnej.

Obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku jasno określa zadania i uprawnienia straży gminnych
i miejskich :

Art. 11. 1. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Z treści cytowanego przepisu wynika jasno, że strażnicy mają prawo wykorzystywać nagrania
z monitoringu do realizacji zadań ustawowych. Natomiast, z art. 12 ust.1 pkt 5 cyt.:

Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

Z treści cytowanych przepisów wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że w przypadku zarejestrowania wykroczenia polegającego na naruszeniu szeroko rozumianego spokoju i porządku
w miejscach publicznych, wykroczeń związanych z ochroną mienia komunalnego i urządzeń użyteczności publicznej strażnicy mają prawo do prowadzenia czynności wyjaśniających w pełnym zakresie. Mają też prawo do kierowania wniosków o ukaranie i oskarżania przed Sądem.

 

Dodatkowo, obawy o jakość komentarzy urzędnika Prokuratury Generalnej budzi wypowiedź w której stwierdza on, że strażnicy nie mają prawa do prowadzenia postępowań sprawdzających. To prawda. Warto jednak zauważyć, że strażnicy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia prowadzą czynności wyjaśniające a nie postępowania sprawdzające. To wiedza dostępna każdemu kto na poziomie elementarnym zna kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podkreślenia może też wymagać fakt, iż możliwe jest wykorzystywanie nagrań wykroczeń drogowych do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia. Wymaga to spełniania, dwóch warunków, po pierwsze – takiego ustawienia systemu by rejestrował zdarzenia w konkretnym miejscu bez udziału operatora (co najmniej dwa rodzaje oprogramowania systemów monitoringu cctv umożliwiają takie działania) oraz uzyskania tzw. decyzji lokalizacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W świetle powyższych faktów wniosek zaprezentowany przez Prokuraturę Generalną jest dla nas niezrozumiały i pozostający w oczywistej sprzeczności z aktualnym stanem prawnym.

Pragnę także zwrócić uwagę, że przedstawianie w mediach takich, ewidentnie nieprawdziwych informacji na temat działań i uprawnień strażników gminnych (miejskich), może doprowadzić do sytuacji w których osoba, bazując na nich, może zostać narażona na szereg nieprzewidzianych i niekorzystnych z jej punktu widzenia konsekwencji, które możliwe byłyby do uniknięcia, gdyby nie została wprowadzona w błąd, co do treści obowiązującego prawa.

Z przykrością stwierdzamy, że przedstawiona w przedmiotowej kwestii wypowiedź, zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku.

Straże Gminne (Miejskie) pełnią istotną rolę w systemie ochrony porządku publicznego w naszym kraju. Oczekujemy wsparcia ze strony organów Państwa a nie działań podważających sens naszego działania.

Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że tak istotny dla funkcjonowania Państwa, a także jego obywateli organ, jakim jest Prokuratura Generalna, rozpowszechnia informacje, które wprowadzają w błąd co do faktycznego stanu prawnym.

Żywimy nadzieję, że jest to nieporozumienie, które można określić mianem przypadkowej wpadki, a nie stała tendencja.

 

Piotr Ichniowski
rzecznik prasowy
Stowarzyszenia
Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg