Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu
24.01.2018 Tomasz Rogacki 1560
grafika

Informujemy, że w miesiącu marcu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

1.Termin składania kompletnych wniosków przez zainteresowanych – 9 lutego 2018 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9, tel. (52) 386 79 73.

3. Wysokość dofinansowania – 70 % kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych będzie pokrywane przez zainteresowanego w formie wkładu własnego. Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.


Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego podmiotu to 30.000 zł.

4. Podmioty mogące pozyskać dotację.

Dofinansowanie może zostać przyznane na realizację zadań na obiektach, których właścicielami są:

• osoby fizyczne

• osoby prawne

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

• jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku budynków użyteczności publicznej, zaliczanych do jednej z trzech grup:

I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych)

II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego)

III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.


5. Przebieg zadania w zarysie:

• składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 9 lutego 2018 r.

• weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie

• złożenie zbiorczego wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

• udzielenie Gminie promesy dotacji przez Fundusz

• wyłonienie przez Gminę wykonawcy robót i usług na poszczególnych nieruchomościach
• uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości

• podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a Funduszem oraz pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi

• przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania:  czerwiec – wrzesień 2018 r.)

• rozliczenie finansowe i formalne dotacji.


DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

• formularz wniosku

• oświadczenie – zgoda na realizację inwestycji Druk do pobrania   

• W zależności od zakresu robót:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę

- Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

- dokonane zgłoszenie:

1) budowy obiektów budowlanych

2) wykonania robót budowlanych

3) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego – niewymagających pozwolenia na budowę.
• Informacja o wyrobach zawierających azbest Druk do pobrania   

• wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców Druk do pobrania  

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników Druk do pobrania  

• Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie Druk do pobrania  

Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7 (pokój nr 13A).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 52 386 79 73.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png