Portal
Wywóz śmieci - pytania i odpowiedzi
11.01.2017
grafika

Do kiedy należy uiścić i jaka jest opłata za wszystkie odpady?

Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca niezależnie od ilości odpadów znajdujących się w pojemniku. Ilość odbieranych odpadów komunalnych nie ma wpływu na wysokość opłaty.Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?


Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu.
Co z workami do segregacji odpadów?

Firma odbierająca odpady segregowane podczas ich odbioru ma obowiązek zostawić taką liczbę worków z poszczególnych rodzajów odpadów jaką odbierze od właściciela nieruchomości, w których mieszkańcy będą mogli gromadzić odpady aż do następnego odbioru.Czy wystawianie pojemników i worków przed nieruchomość jest konieczne?

Zgodnie z § 1 ust. 9 UCHWAŁY NR XXIX/501/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

  1. wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

  2. wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

 


Jakie odpady budowlane i remontowe należy wrzucać do worka BIG-BAG?


Do odpadów budowlanych i remontowych możliwych do przekazania przez właściciela nieruchomości zaliczamy: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany; odpadu innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* (zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne).Czy zużyte artykuły higieniczne (np. podpaski higieniczne, tampony, pieluszki „PAMPERS”) się segreguje?

Zużytych artykułów higienicznych NIE SEGREGUJE SIĘ. W/w odpady należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png