Portal
Program Rządowy "Wyprawka szkolna"
27.08.2018

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2018/2019

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203) uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego bez względu na dochód w rodzinie.

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych. osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Do wniosku nalezy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg