Portal
Sposób i zakres usług
27.02.2019
grafika
Powiązane pliki:

Sposób i zakres usług wraz ze zmianami obowiązującymi od 22.02.2019 r.


1.
W ramach opłaty każda nieruchomość wyposażona została w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych.


2. Dla odpowiedniej liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość do 10 lokali przysługuje odpowiedni pojemnik wg Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

 • do 5 osób – 1 x 120 l
 • 6-8 osób – 1 x 240 l
 • 9-12 osób – 2 x 240 l
 • 13-30 osób – 1 x 1100 l …

Natomiast nieruchomościom powyżej 10 lokali przysługuje następująca ilość pojemników dla odpowiedniej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

 • do 14 osób – 1 x 240 l
 • 15-25 osób – 2 x 240 l
 • 26-50 osób – 1 x 1100 l
 • 51-71 osób – 2 x 1100 l
 • 72-110 osób – 3 x 1100 l
 • >110 osób – 4 x 1100 l

Dodatkowo dla osób deklarujących segregację właściciele nieruchomości poza rejonem Minipszoków otrzymali worki na segregację:

 • niebieski do zbierania papieru i tektury
 • żółty do zbierania tworzyw sztucznych i metali
 • zielony do zbierania szkła
 • brązowy do zbierania odpadów zielonych

Osoby zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej w rejonie Minipszoków nie otrzymują worków do segregacji. Mieszkańcy odpady segregowane wrzucają do jednego worka wg ulotki informacyjnej i dostarczają do mini punktów. Natomiast pozostałe odpady zmieszane trafiają do altany śmietnikowej.


3. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem:

dla nieruchomości do 10 lokali:

 • odpady zmieszane 1 raz na dwa tygodnie
 • odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło) 1 raz w miesiącu

dla nieruchomości powyżej 10 lokali:

 • odpady zmieszane 1 raz na tydzień
 • odpady zbierane selektywnie „w jednym worku” zanoszone są do Minipszoków zgodnie z godzinami otwarcia tych punktów (link godziny otwarcia), w przypadku kiedy nie ma takiego punktu odpady segregowane są odbierane 1 raz na miesiąc

odpady zielone:

 • 4 x na miesiąc w okresie od 1IV do 31 X z terenu miasta z zabudowy wielorodzinnej (powyżej 10 lokali),
 • 2 x na miesiąc w miesiącach marzec - listopad (pozostały obszar gminy, pozostałe nieruchomości),
 • w pozostałym okresie brak odbioru.
4. Odpady problemowe mogą być odebrane w trakcie zbiórek objazdowych lub dostarczone na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie można dostarczać w godzinach otwarcia: Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00, pierwsza sobota miesiąca 10.00 – 12.00 odpady takie jak:
 • szkło,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony, w ilości limitowanej – 4 sztuki na rok.
Przeterminowane leki możemy również oddać do aptek. Zużyte baterie możemy również oddać do specjalnie wyznaczonych, oznakowanych pojemników w placówkach handlowych, oświatowych i urzędach. Do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych mogą również służyć pojemniki podstawione na zamówienie właściciela nieruchomości.

Ponadto 2 razy w roku (na jesień i wiosnę) będzie organizowana zbiórka objazdowa w trakcie, której mieszkańcy będą mogli oddać odpady. W ramach zbiórki nie będą zbierane opony i części samochodowe, chemikalia, leki, baterie i akumulatory. Ponadto nie będą odbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub rolniczą.

 

Dodatkowo na terenie Naszej Gminy funkcjonują także Minipunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. Minipszoki, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają odpady selektywne w jednym worku wg instrukcji (instrukcja dostępna w powiązanych plikach). Jednocześnie każdy mieszkaniec Gminy Nakło nad Notecią może korzystać z Minipszoków, które zlokalizowane są w dziesięciu miejscach Naszej Gminy KLIKNIJ TUTAJ

5. Sprzęty elektryczne i elektroniczne niewielkich rozmiarów będą również odebrane w ramach opłaty w jednym z Minipszoków zlokalizowanych na terenie Naszej Gminy.

 

6. Odpady budowlane i remontowe tj. gruz ceglany, odpady z betonu, gruz betonowy, odpady ceramiczne, elementy wyposażenie ceramiczne, odbierane są w worku typu BIG-BAG. Odpady te, odbierane są do 1m3 na rok, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej/ lokalu mieszkalnego w ramach opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Zgłoszenia zapotrzebowania takiego worka odbywa się na pisemny wniosek [link – do plików do pobrania, do wniosku o zgłoszenie worka BIG-BAG]. Zgłoszenie pisemne odbioru worka BIG-BAG powinno nastąpić w terminie nie dłuższym nić 2 tygodnie od daty otrzymania worka.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png