Portal
KAWKA w Gminie - „Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze”
17.11.2015 Szymon Niemczewski
grafika

Jakość powietrza w gminie nie jest najlepsza. Badania dwodzą, że mieszkańcy Nakła, nawet przez kilka miesięcy w roku oddychają powietrzem niespełniającym norm jakościowych zawartych w polskim i unijnym prawie środowiskowym. Do końca 2018 r. sytuacja ma się poprawić.

Wszystko za sprawą m.in. programu KAWKA, dzięki któremu gmina ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymała pieniądze na działania, zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią. – Wskutek dofinansowania prawie sto starych i niesprawnych pieców opalanych węglem zostanie zastąpionych bardziej przyjaznymi dla środowiska źródłami ciepła, np. kotłami gazowymi bądź przyłączami do linii ciepłowniczej albo kotłami węglowymi niskoemisyjnymi o wysokiej sprawności, zasilanymi wysokogatunkowym węglem w tych lokalizacjach, gdzie nie ma innej możliwości. W ten sposób ograniczymy emisję zanieczyszczeń określanych mianem niskiej emisji – wyjaśnił Sławomir Napierała, burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Niska emisja – duży problem

Przyjmuje się, że niska emisja to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza kominami o wysokości do 40 m. Jej źródłem są przede wszystkim gospodarstwa domowe, a szczególnie te, w których w starych i wadliwych urządzeniach grzewczych spalane są złej jakości paliwa, a także odpady. Sytuację pogarszają także nieczyszczone kominy i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz instalacji kotłowych. Efektem tego jest emitowanie do atmosfery szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń – drobnych pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenków węgla, tlenków azotu, benzo(a)pirenu itp. Ze względu na niewielkie rozmiary cząsteczek szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są pyły zawieszone (z cząsteczkami o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów – PM 10 oraz nie większej niż 2,5 mikrometrów – PM 2,5). Powietrze skażone pyłami przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców oraz skraca długość ich życia. Niska emisja wpływa też niekorzystnie na środowisko przyrodnicze – zanieczyszczenia pogarszają stan zieleni miejskiej i mogą być przyczyną zakwaszenia wód oraz gleb.

Pieniądze na działania

Skutki, jakie powoduje niska emisja, są duże, a likwidacja tego zjawiska wymaga olbrzymich nakładów finansowych, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wraz z funduszami wojewódzkimi udziela wsparcia finansowego gminom w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2. KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Jego celem jest ograniczenie lub usunięcie zagrożeń w miejscach, gdzie są przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza, co ma zostać osiągnięte m.in. przez zmniejszenie emisji pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 oraz dwutlenku węgla. W dwóch pierwszych edycjach programu na poprawę jakości powietrza wydano łącznie prawie 637 mln zł. Ze wsparcia skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. – Nasza gmina również wykorzystała możliwości, jakie dał program KAWKA. W ubiegłym roku złożyliśmy stosowny wniosek, a we wrześniu br. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach której do końca 2018 r. otrzymamy blisko milion złotych na działania służące poprawie jakości powietrza w gminie. Dzięki tym środkom na terenie gminy w ciągu trzech lat zmniejszy się m.in. emisja pyłów PM10 o 3,014 Mg/rok, a dwutlenku węgla o 195,170 Mg/rok – podkreślił S. Napierała. W ramach zadań objętych wnioskiem pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. Oprócz działań polegających na likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła dofinansowane zostanie także przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, rozpowszechniającej informacje o jakości powietrza na terenie gminy, jego wpływie na stan zdrowia i warunki życia mieszkańców, a także możliwościach likwidacji tego zjawiska. – Kampania będzie realizowana pod hasłem „Odpowiedzialne ogrzewanie – czyste powietrze”, które podkreśla, że duże znaczenie dla poprawy jakości powietrza mają rodzaj i sposób ogrzewania, a przede wszystkim świadomi użytkownicy – zaznaczył burmistrz Sławomir Napierała. W ramach kampanii już w tym roku w lokalnej prasie pojawią się artykuły dotyczące niskiej emisji, a dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum wezmą udział w prelekcjach poświęconych tym zagadnieniom.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Za jego treść odpowiada wyłącznie gmina Nakło nad Notecią.

Organizator kampanii:
Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
Partner Merytoryczny:
ABRYSPatronat Medialny:
Radio Nakło oraz Portal Zielona Lekcja

    

Dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png