Portal
Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu - 2017
21.02.2017 Szymon Niemczewski
grafika
Informujemy, że w miesiącu marcu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

W roku bieżącym zasady dofinansowania uległy zmianie, gdyż wynosi ono 70 % kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Pozostałe 30 % kosztów kwalifikowanych będzie pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego. 

 
Szczegółowe warunki dotacji prezentujemy poniżej, dostępne są również na stronie WFOŚiGW w Toruniu: www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-233-warunki_dofinansowania_azbest_2017.html

1. Termin składania wniosków przez zainteresowanych
10 marca 2017r.

2. Miejsce składania wniosków
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks.P.Skargi 7, pok. nr 9, tel. (52) 386 79 73.

3. Wysokość dofinansowania
70 % kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych będzie pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego. Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągniecia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego podmiotu to 30.000 zł.

4. Podmioty mogące pozyskać dotację
Dofinansowanie może zostać przyznane na realizację zadań na obiektach, których właścicielami są:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
• jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku budynków użyteczności publicznej, zaliczanych do jednej z trzech grup:

I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);

II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);

III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.

5. Przebieg zadania w zarysie
• składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 10 marca br.,
• weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie,
• złożenie zbiorczego wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
• udzielenie Gminie promesy dotacji przez Fundusz,
• wyłonienie przez Gminę wykonawcy robót i usług na poszczególnych nieruchomościach,
• uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości,
• podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a Funduszem oraz pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi,
• przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania:  czerwiec – wrzesień 2017r.)
• rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:
• formularz wniosku Plik do pobrania (582kB)
• oświadczenie – zgoda na realizację inwestycji Plik do pobrania (15kB)
• W zależności od zakresu robót:
-Decyzja o pozwoleniu na budowę;
- Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
- dokonane zgłoszenie:
1) budowy obiektów budowlanych;
2) wykonania robót budowlanych;
3) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego - niewymagających pozwolenia na budowę.
• Informacja o wyrobach zawierających azbest Plik do pobrania (576kB)
• wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców Plik do pobrania (146kB)
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników Plik do pobrania (367kB)
• Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie Plik do pobrania (13kB)
 
Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks. P.Skargi 7, (pokój nr 12A).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 386 79 73.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png