Portal
Azbest? PWIS w Bydgoszczy ostrzega!
06.09.2017 Szymon Niemczewski
grafika

Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny ostrzega, iż nieodpowiednio zabezpieczone pokrycia dachowe mogą spowodować uwolnienie włókien azbestowych do powietrza. W związku z prowadzeniem prac zabezpieczających i remontowych budynków, wykonywanych w następstwie szkód wywołanych przez nawałnice, prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas usuwania pokryć dachowych oraz innych elementów budowlanych zawierających azbest (eternity, płyty elewacyjne, elementy izolacyjne).

Azbest stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie wtedy gdy jego włókna znajdą się w wdychanym powietrzu. Podczas prac rozbiórkowych oraz naprawczych mających miejsce w ostatnich dniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dochodzi do uszkodzeń mechanicznych wyrobów azbestowych tj. łamania, kruszenia, wiercenia, przemieszczania oraz zrzucania z wysokości podczas prac rozbiórkowych. Wyroby azbestowe odpowiednio zabezpieczone, zachowane we właściwym stanie technicznycm nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jednak w trakcie powyższych czynności dochodzi do emisji włókien azbestowych, będacych realnym zagrożeniem dla pracowników oraz mieszkańców.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z wyrobami azbestowymi. Należy zwrócić uwagę aby tego typu prace wykonywały wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną. Demontaż wyrobów azbestowych, w tym pokryć dachowych, musi zostać przeprowadzony przez podmiot do tego uprawniony, poprzedzony zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Zapobieganie emisji pyłu azbestowego podczas prac remontowych oraz rozbiórkowych polega m.in. na zwilżaniu wyrobów wodą przed ich usuwaniem oraz w trakcie wykonywania czynności aby nie dopuścić do jego wysuszenia. Ponadto należy używać wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych. Demontaż wyrobów powinno wykonywać się w miarę możliwości w całości, unikając łamania oraz kruszenia elementów. Odpady azbestowe należy szczelnie zabezpiecznyć folią oraz przekazać do utylizacji. Wszlekie prace z wyrobami azbestowymi należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (półmaski jednorazowego użytku typu P3, ubrania, rękawice robocze, ochronniki na obuwie). Zużyte środki ochronne składować należy wraz z odpadami azbestowymi. Ponadto w pobliżu terenu, gdzie usuwane są wyroby zawierające azbest obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania posiłków i napojów. Strefę prac należy ogrodzić i oznakować, a po ich zakończeniu, teren starannie oczyścić z wykorzystaniem metod tłumiących pył (na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho.


Materiał: Państwowy Wójewódzki 
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png