lot.png
Portal
Do przedsiębiorców i nie tylko
31.07.2013
grafika

Skierowane DO PRZEDSIĘBIORCÓW – I NIE TYLKO …

Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej na nowych zasadach

 

Od 02 grudnia 2011 r. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią rozpoczął procedurę przekazywania wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wobec przedsiębiorców, których wpisy zostały przekazane organem ewidencyjnym stał się Minister Gospodarki. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią straciły ważność z momentem przeniesienia do CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji, będzie musiał wejść na stronę internetową CEIDG pod adresem www.firma.gov.pl i w zakładce  „wyszukiwarka przedsiębiorców” wpisać swój NIP lub REGON, następnie wpisać jednorazowy kod wyświetlony na stronie i wcisnąć przycisk „szukaj”.

Jeżeli wpis został już przeniesiony do CEIDG, wówczas powinien wyświetlić się profil przedsiębiorcy. Następnie należy otworzyć wpis klikając na imię i nazwisko i używając opcji „Drukuj/Pobierz PDF” należy zapisać na dysku komputera lub wydrukować potwierdzenie wpisu do CEIDG. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Jeżeli dany wpis nie został odnaleziony na stronie CEIDG, oznacza to, że nie został jeszcze przekazany do CEIDG.

 

Przyczyną nie przekazania wpisu do CEIDG jest PRZEDE WSZYSTKIM:

- brak we wpisie numeru PESEL lub błędny numer PESEL

- brak numeru PESEL w GUS

- brak numeru PESEL  w Ministerstwie Finansów

- brak numeru REGON przy błędnym odczycie PESEL

 

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności  gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Dane objęte wpisem:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,

2) data urodzenia przedsiębiorcy,

3) REGON,

4) NIP,

5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,

6) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania, do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony,

7) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej,

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

10) NIP oraz REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (ustanowienie pełnomocnika będzie możliwe od 1 stycznia 2012 r.),

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności,

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności,

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY W URZĘDZIE GMINY:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem,  przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż  następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.                                                                                                    

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując  uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy Państwa o kontakt pod nr tel.: 

52 386 79 78 /DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg