lot.png
Portal
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
20.01.2017
grafika

Pobierz oświadczenie: TUTAJ

 

Zgodnie z prawem alkohol można sprzedawać, gdy spełnione są następujące warunki:

• posiadanie ważnego zezwolenia, 

• uiszczenie opłat, 

• kupowanie alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową, 

• okazanie przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dokumentu potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty, 

• posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu, 

• prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 

• zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 

• spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta. 
Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez  burmistrza.

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle) z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 procent.

Wymagane dokumenty:

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze wniosku można pobrać W SIEDZIBIE URZĘDU – LOKAL 9 lub TUTAJ

Sam wniosek to jednak za mało przy staraniach o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Ewidencji o Działalności Gospodarczej / KRS

• akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, 

 decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, 

 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. 

Uzyskanie tego ostatniego dokumentu może przysporzyć wielu kłopotów. Wystarczy bowiem, że w budynku wielorodzinnym, w którym nie ma wspólnoty mieszkaniowej, na sprzedaż alkoholu nie zgodzi się jeden lokator, a wniosek o zezwolenie zostanie odrzucony. Jeżeli budynek jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, wówczas zgodę na sprzedaż alkoholu wydaje zarząd.

Z E Z W O L E N I A   J E D N O R A Z O W E

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy odpowiednie dokumenty i uiścić wymagane opłaty. Na decyzję burmistrza czeka się zwykle około miesiąca.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu, 

• posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia, 

• szkic sytuacyjny obrazujący punkt sprzedaży, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia, 

• pisemne pełnomocnictwo — w przypadku działania przez pełnomocnika.

Ważne:

Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:

• dla dzieci, 

• masowych* — określonych w art. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611). 

* Impreza masowa to, zgodnie z ustawą, impreza artystyczno-rozrywkowa, impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.  W przypadku imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej liczba miejsc na stadionie, innym obiekcie niebedącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, na których liczba udostępnionych miejsc dla osób  wynosi nie mniej niż 1000 a w hali sportowej lub w innym budynku wynosi nie mnież 500. Natomiast w przypadku masowej imprezy sportowej liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej nie mniej niż 300.

C O F N I Ę C I E   Z E Z W O L E N I A

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:

• nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 

• nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 

• powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, 

• wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, 

• przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim, 

• popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, 

• orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

W Y G A Ś N I Ę C I E   Z E Z W O L E N I A

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

• likwidacji punktu sprzedaży, 

• upływu terminu ważności zezwolenia, 

• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 

• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 

• niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia). Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, burmistrz może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy/miasta:

•wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych, 

•protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych, 

•pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł). 

Ważne
:
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

PRZEPISY KARNE

Według artykułu 43 ww. ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

W razie złamania przepisów można orzec:

•przepadek napojów alkoholowych, 

•zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 ww. ustawy w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
W myśl artykułu 14 ww. ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 proc. alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i w domach wypoczynkowych.
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg