Portal
Przystanek 12: Wzdłuż Noteci
25.07.2012
grafika

Trasa ścieżki biegnie wzdłuż Noteci. Z lewej strony na skarpie rośnie las mieszany z drzewostanem sosny, dębu, świerku, klonu i jaworu. Las znajduje się obecnie na etapie przebudowy, o czym świadczy wycięte w drzewostanie gniazdo. Miejsce to podlega odnowieniu dębem, który jest właściwym gatunkiem dla tego siedliska. Dzięki temu powstanie las wielogatunkowy, różnowiekowy, zróżnicowany wysokościowo, zbliżony do lasu naturalnego. W ten sposób zwiększa się odporność lasu na mogące wystąpić klęski ze strony sił przyrody, wywołane prze wiatr, susze, atak szkodników owadzich lub pasożytniczych grzybów. 

Miejsce żerowania bobrów, fot. K. KabacińskiZ prawej strony ścieżki płynie rzeka Noteć, która pełni bardzo ważną funkcję przyrodniczą. Dla wielu gatunków roślin i zwierząt jest ostoja i szlakiem migracji, a dla człowieka rezerwuarem wód. Wśród roślinności wodnej i szuwarowej spotykanej m.in. pałkę wodną, tatarak, kosaciec, grążel żółty, mech wodny. Wzdłuż rzeki rosną olsza, jawor, klon, czeremcha, wierzba. Pnie przybrzeżnych drzew porasta miejscami chmiel zwyczajny. Dzięki niedostępnym zaroślom, rzeka jest siedliskiem ptactwa wodnego, wśród którego wyróżnia się łabędź niemy i kaczka krzyżówka. W drodze obserwujemy miejsce gniazdowania łabędzi (prawy brzeg Noteci), a także ślady bytności bobra.

Chmiel zwyczajny, fot. K. Biniaś

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png