ZMiGN ma nowego prezesa

25 czerwca, na nakielskiej przystani, miało miejsce XLVI Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Zgromadzonych przywitał obecny prezes ZMiGN Sławomir Napierała. Na wstępie stwierdzono quorum, wybrano przewodniczącego zebrania, przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniego zebrania. Następnie Radosław Janecki omówił działalność stowarzyszenia. 

Głos zabrał Sławomir Napierała, który podziękował wiceprezesowi Andrzejowi Tadli (Czarnków), sekretarzowi Wojciechowi Oskwarkowi (Nowa Wieś Wielka), skarbnikowi Rafałowi Sroce (Krzyż Wielkopolski) za sprawowane funkcje i wkład w działalność związku. Pamiątkowy list otrzymał także kończący sprawowanie funkcji przewodniczącego ZMiGN Sławomir Napierała. Specjalne podziękowanie skierowano również do Tadeusza Sobola - starosty nakielskiego kadencji 2018-2024, przechodzącego na emeryturę.

Przedstawienie projektów współpracy realizowanych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zainicjowało dyskusję nad przedstawionymi przez koordynatora, eksperta ds. planowania strategicznego Artura Kubicę, informacji.
Kolejnym punktem obrad było wybór nowego Prezesa i Zarządu związku. Nad przebiegiem głosowania czuwała powołana komisja skrutacyjna. W przeprowadzonych wyborach, zdecydowano, że Prezesem ZMiGN na nową kadencję będzie Bartosz Niezborała – wójt Gminy Drawsko. Natomiast w skład Zarządu weszli:
1.    Zbigniew Wiśniewski – wiceprezes,
2.    Radosław Janecki – skarbnik,
3.    Hubert Łukomski – sekretarz,
4.    Michał Siembab – członek,
5.    Andrzej Wiśniewski – członek,
6.    Sławomir Napierała – członek.
Wybrano również skład komisji rewizyjnej, który przedstawia się następująco: Elżbieta Rybarczyk, Patryk Dziabas, Magdalena Szydełko.