Nowe stawki za wodę i ścieki

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 17 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki.

Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją nr D.RZT.70.14.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rok o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2024 r. poz. 757) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny.

PGW Wody Polskie ogłosiły zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 9 lipca 2024 roku. W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie od 17 lipca 2024 roku. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.

Nowe ceny i stawki znajdują się w dokumencie załączonym poniżej.