Obowiązujące akty prawne

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (Uchwała nr LXXV/1405/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30.11.2023 r.)

  2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią (Uchwała nr XXVII/607/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2020 r.)

  3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XLI/900/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2021 r.)

  4. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr LXXV/1406/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30.11.2023 r.)

  5. Rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Uchwała nr LXI/1211/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2023 r.)

  6. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXIII/486/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. )

  7. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXIV/497/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012 r.)

  8. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (Uchwała nr LXIII/1238/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2023 r.)

  9. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (Uchwała LXVI/1245/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  z dnia  30 marca 2023 r.)